Nyhedsbrev
Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Apotekets Ansvar

Apoteket er dataansvarligt fordi vi behandler personoplysninger om dig. For at behandle dine oplysninger på en sikker, fortrolig og lovlig måde, har vi truffet alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.
Når du køber varer på recept, skal vi bruge nogle oplysninger om dig for at sikre din identitet, så vi kan leverer korrekt medicin, yde lægemiddelfaglig rådgivning og ikke mindst leve op til vores lovmæssige opgaver, vi som apotek er forpligtet til.
Vi registrerer oplysninger om dit navn, din adresse, dit CPR.nummer, den varer du køber på recept samt oplysninger om eventuelle tilskud og/refusioner.
Vi er forpligtet til at inberette opllysninger om dit medicinkøb til Det Fælles Medicinkort (FMK) og til det Centrale Tilskudsregister (CTR).
Oplyser du os, at du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, indberetter vi til Sygeforsikringen ”danmark” om, hvilken medicin du har købt hos, så du kan får refusion fra Sygeforsikringen ”danmark”.
Har du en aftale om medicintilskud med din kommune, region eller andre institutioner, videregiver vi information om dit medicinkøb for en korrekt refusion.
Når du køber varer i håndkøb registrerer vi ingen oplysninger om dig, uden at det er aftalt med dig.  
I det følgende kan du læse om hvilke personoplysninger vi indsamler om dig i hvilke tilfælde og hvorfor. Du kan også læse om hvilke rettigheder du har.
Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45
1264 København K
tlf: 33141168
Fax: 33321446
CVR nr.: 17809636

1. Generelt
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Kongelig Hof-Apotek (herefter "Apoteket", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi behandler om dig, når du handler på apoteket, eller når du besøger vores hjemmeside https://kongelighof.apotekeren.dk ("Hjemmesiden").
1.3 Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til apoteket, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger, skal ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 8.

2. hvilke personoplysninger indsamler vi til hvilke formål, og hvad er retsgrundlaget for behandlingen
2.1 Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, som vi er underlagt.
2.2 Apoteket er videoovervåget, og vi gemmer vores billedmateriale i henhold til de gældende regler herom.
2.2.1 Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for dig som kunde samt de ansatte på apoteket, ligesom videoovervågningen også har et kriminalitetsforebyggende formål. Overvågningen foretages ved hjælp af kameraer, som er placeret i kunderummet. I kunderummet er opsat synlige skilte/piktogrammer, der oplyser om videoovervågningen.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at opretholde sikkerheden for vores kunder og ansatte og forebygge kriminelle handlinger, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
2.3 Når du køber håndkøbsmedicin og øvrige varer på apoteket indsamler vi ikke oplysninger om dig når vi har varen på lager, uanset om du betaler kontant eller med betalings- eller kreditkort. Ønsker du at vi skal bestille en bestemt håndkøbsvare hjem til dig, så kan vi bede om dit telefonnummer og dit navn.
2.3.1 Formålet er at vi sikre din identitet, og at varen bliver lagt på hylden til afhentning under dit navn. Telefonnummer anvendes til at komme i kontakt med dig omkring den bestilte vare, hvis behovet skulle opstå.
2.3.2 Grundlaget for behandling er vores legitime interesse i at opretholde aftalen, der er indgået med dig samt at opretholde vores sundhedsfaglige arbejdsgang.
2.4 Når du køber receptpligtig medicin på apoteket: Vi behandler oplysninger om dit navn, adresse, evt. et telefonnummer hvis der er behov, CPR-nummer, recepter og de lægemidler, du køber. Oplysninger indsamles fra og registreres i Fælles Medicinkort (FMK) samt Det Centrale Tilskudsregister (CTR), herunder om du er berettiget til tilskud fra regioner og/eller kommuner. Endvidere sker behandlingen, hvis du er medlem af sygeforsikring "danmark".
2.4.1 Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte medicin, samt at sikre dig de tilskud du er berettiget til, og at opfylde vores sundhedsretlige forpligtelser.
2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8, Sundhedslovens afsn. X & XI med tilhørende bestemmelser samt Sundhedslovens § 42c & § 157, stk. 5.
2.5 Når du indleverer en recept på medicin til dyr: Indsamler vi oplysninger om dyrejerens navn, adresse og evt. telefonnummer.
2.5.1 Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte medicin til dit dyr, samt at opfylde vores sundhedsretlige forpligtelser.
2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apotekerlovens § 11, stk.
2.6 Hvis du indleverer en recept, som vurderes at være falsk, vil vi indberette oplysningerne angivet på recepten til en til formålet særligt oprettet database administreret af Danmarks Apotekerforening. Oplysningerne, vi indberetter, omfatter oplysninger om navn og ydernummer på den læge, hvis recept er blevet forfalsket samt oplysninger om navn, CPR-nummer, adresse, ordineret mængde og præparat på den kunde, hvis navn fremgår af den falske recept.
2.6.1 Formålet er at forhindre svig og fejlmedicinering.
2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen af falske recepter er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e & f.
2.7 Når du bestiller Schengen-attester ("pillepas"): Vi indsamler oplysninger om præparat/lægemiddel, rejsens tidspunkt og periode, dagligt forbrug af præparatet, personlige informationer, herunder oplysninger om pasnummer, oplysninger om den læge der har udstedt din recept samt afhentningsapotek.
2.7.1 Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne udstede det bestilte pillepas, så du i forbindelse med din rejse kan dokumentere, at den medbragte medicin er til eget forbrug.
2.7.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 10 (LBKG 2014-09-03, nr. 1040).
2.8 Når du modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket som f.eks. medicinsamtaler, tjek på inhalation og compliancesamtale: Vi indsamler oplysninger om dit navn og din fødselsdato samt datoen for udførelsen af ydelsen, derudover kan vi bede om dit telefonnummer, hvis det skønnes nødvendigt og efter aftale med dig.
2.8.1 Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er nødvendig af hensyn til at kunne tilbyde dig den rådgivning, du efterspørger, samt at kunne dokumentere ydelsen over for myndighederne.
2.8.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 15 (LBKG 2014-09-03, nr. 1040) med senere ændringer. Ydelsen ”Tjek På Inhalation” er dog baseret på samtykke.
2.9 Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, log-in og informationer om din computer.
2.9.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.
2.9.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
2.10 Når du lejer apotekets udstyr - brystpumpe: Vi indsamler oplysninger om dit navn og dit telefonnummer samt datoen for udførelsen udlejningen af brystpumpen.
2.10.1 Formålet med indsamling af dine oplysninger er nødvendig af hensyn til at kunne tilbyde denne ydelse, og for at have dine oplysninger at kunne komme i kontakt med dig ved evt. manglende overholdelse af lejeaftalen.
2.10.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
2.11 Når du bliver vaccineret på apoteket af en af vores vaccinatørere: Vi behandler oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, og telefonnummer og de vacciner du får. Oplysninger indsamles fra dig. Apotekets vaccinationsklinik hører under lægevirksomheden Practio, hvor dine oplysninger registreres for derefter at blive registreret i Fælles Medicinkort (FMK).
2.11.1 Formålet er at sikre din identitet, og for at give de rigtige vacciner indsamler vi oplysninger fra dig om rejseformålet og destinationen. Hermed opfylder vi vores sundhedsretlige forpligtelser.
2.11.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sundhedsretlige forpligtelser. Apotekets ”vaccinationsklinik” hører under Practio (en lægelid virksomhed), og den enkelte vaccinatør er lægens medhjælp. Vaccinatøren er lægens medhjælp, jf. § 17 i lov om autorisation og om sundhedsfaglig virksomhed, og er forpligtet til opfylde dokumentationskravet.
3. Hvor har vi dine personoplysninger fra
3.1 De fleste af dine personoplysninger får vi fra dig selv, når du besøger eller handler på apoteket eller besøger vores hjemmeside.
3.2 Vi indsamler også personoplysninger om dig fra tredjeparter, herunder; i) FMK om dine lægemiddelordinationer, ii) din læge eller tandlæge i forbindelse med udstedelse af recepter eller fra en sundhedspersonale fra plejeområdet; iii) kommuner med henblik på ydelse af tilskud.
4. Modtagere af personoplysninger
4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer, jf. punkt 2.2 kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.
4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af håndkøbsvarer, jf. punkt 2.3 videregives ikke til en anden part.
4.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtig medicin jf. punkt 2.4 videregiver vi til FMK, CTR og Lægemiddelstatistikregisteret, kommuner og/eller regioner i det omfang, du er berettiget til tilskud samt sygeforsikring "danmark", hvis du er medlem.
4.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtige medicin til dyr jf. punkt 2.5 videregives til Lægemiddelstyrelsen. Her drejer det sig om oplysninger om hvilke lægemidler samt dyreart.
4.5 Oplysninger om falske recepter, jf. punkt 2.6 videregiver vi til Danmarks Apotekerforening, der som selvstændig dataansvarlig har oprettet en til formålet særskilt database, som er anmeldt til Datatilsynet. Formålet med databasen er at kunne gribe ind over for svig og fejlmedicinering/overforbrug. Databasen er således oprettet af hensyn til brugerens tarv. Alle apoteker i Danmark har adgang til databasen med henblik på varetagelse af formålet med databasen.
4.6 Oplysninger indsamlet i forbindelse med udstedelse af Schengen-attester (”pillepas”) jf. punkt 2.7 kan videregives til politiet eller lægemiddelstyrelsen kun i de tilfælde disse myndigheder beder om det.
4.7 Oplysninger indsamlet i forbindelse med benyttelse af apotekets sundhedsydelser jf. punkt 2.8 (Tjek på inhalation) videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart.
4.8 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside jf. punkt 2.9 videregives ikke til en tredjepart.
4.9 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din leje af apotekets udstyr jf. punkt 2.10 videregives ikke til en tredjepart.'
4.10 Oplysninger indsamlet i forbindelse med rejse-/influenzavaccination jf. punkt 2.11 indtastes i Practios lægesystem. Practio der er en lægelig klinik har pligt til at indberette de vacciner du har fået til Sundhedsstyrelsen.
4.11 Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere, så som apoteker der laver dosispakning af medicin til kunder, og NNIT der leverer IT-systemet til kundeekspedition. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
5. sletning af dine personoplysninger
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på, jf. pkt. 2.3 - 2.5, vil som udgangspunkt blive slettet 2-2,5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.
5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra overvågningskameraer, jf. punkt 2.2, opbevares generelt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
5.1.1 I tilfælde af, at optagelserne skal bruges i forbindelse med efterforskning af en mulig forbrydelse, vil optagelserne blive opbevaret, indtil efterforskningen samt sagen er afsluttet, eller indtil optagelserne ikke længere er nødvendige eller er af betydning for efterforskningen eller sagen generelt. I disse situationer vil optagelserne også, i det omfang det er nødvendigt, blive videregivet til politiet.
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af håndkøbsvarer jf. punkt 2.3, samt i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin, jf. punkt [2.4], slettes hos os 2-2,5 år efter udlevering af dine varer.
5.2.1 Ved køb af varer tilhørende receptvarer tilhørende udleveringsbestemmelse A§4 (euforisrende lægemidler), er apoteket forpligtet til at gemme nogle bilag til regnskabet i 5 år (jf. bekendtgørelsen for ”Apotekernes regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende midler – bek. nr. 671 af 19/8 1993”) bilag kan være i form af en kopi af en recept på en A§4.
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig medicin til dyr, jf. punkt [2.5], slettes oplysninger på computeren efter 2-2,5 år, mens en kopi af recepten gemmes i 5 år og makuleres derefter.
5.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, jf. punkt [2.7], slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.
5.5 Oplysninger indsamlet i forbindelse med sundheds- og rådgivningsydelser, jf. punkt [2.8], slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.
5.6 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. [2.9], slettes senest 26 måneder efter dit besøg på hjemmesiden.
5.7 Oplysninger indsamlet i forbindelse med leje af apotekets udstyr (brystpumpe), jf. punkt [2.10] slettes senest 6 måneder efter tilbagelevering af det lejede udstyr.
5.8 Oplysninger indsamlet i forbindelse med vaccination styres uafhængig af apoteket af en læge tilknyttet Practio, der er en lægelig virksomhed.
6. Dine rettigheder
6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.
6.2 Indsigtsretten
6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvor fra oplysningerne stammer.
6.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kglhof@apoteket.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at Oplysninger sendes ikke til dig pr. mail, men udleveres gerne til dig på apoteket.
6.3 Retten til berigtigelse
6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
6.4 Retten til sletning
6.4.1 Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder et samtykke, du har givet til os, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.'
6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  
6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
6.6 Retten til dataportabilitet
6.6.1 Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. De fleste personoplysninger på apoteket er dog tilgængelig for alle apoteker gennem offentlige sundhedssystemer, hvorfor dataportabilitet ofte ikke er relevant.
6.7 Retten til indsigelse
6.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.
6.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.
6.8 Retten til at klage til Datatilsynet
6.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
7. sikkerhed
7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger med henblik på at kunne udføre deres arbejde, har adgang til disse.
8. Kontaktoplysninger
8.1 Apoteket er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på apoteket eller på hjemmesiden.
8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

Kongelig Hof-Apotek
Store Kongensgade 45
1264 København K
Tlf. nr.: 33141168
E-mail: kglhof@apoteket.dk

9. ændringer i persondatapolitikken
9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nyeste version af persondatapolitikken altid være tilgængelig på Hjemmesiden.
9.2 Denne version af Persondatapolitikken er dateret den 27. juni 2018

Dine oplysninger